Hírek

Apr 9, 04:03 PM

  • Panaszkezelés szabályzat

1. ÉRVÉNYESSÉG
A dokumentum érvényes a Concurs Manager Befektető és Tanácsadó Zrt. teljes
tevékenységére és valamennyi saját és alvállalkozó munkatársára

2. CÉL
Az eljárás utasítás, panaszkezelési szabályzat célja, hogy a nem megfelelő szolgáltatások dokumentálása, értékelése és további kezelése szabályozott módon történjék.
A panaszkezelés szabályozásának további célja az, hogy az „1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról” hatálya alá tartozó társasági tevékenység, munka során felmerülő panaszok, kérelmek jogszerűen kerüljenek kezelésre, illetve a Társaság által végzett speciális tevékenység valamennyi résztvevőjének jogi és szakmai biztonsága biztosítva legyen.

Az eljárás, szabályzat rendelkezik az ügyfelek bejelentéseinek, panaszainak, továbbá javaslatainak fogadásáról, kivizsgálásáról, az ezek alapján meghozott helyesbítő és megelőző intézkedések bevezetéséről, az ügyfelek és egyéb érintett felek kiértesítéséről.
A szabályzat célja továbbá a panaszok ügyintézésével kapcsolatos feladatok, kompetenciák és eljárások Társaságon belüli, a felülvizsgálati szervek egységes rendjével illeszkedő kialakítása.

3. FELELŐSSÉG
Az eljárási utasítás, panaszkezelési szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért a minőségirányítási vezető felel. Az eljárás jóváhagyásáért és kiadásáért a vezérigazgató a felelős.
A szabályzatban foglaltak betartásáért a nem megfelelőséget észlelő, panaszt rögzítő munkatárs, a minőségirányítási vezető és a vezérigazgató felel.

A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság tagjaira, valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti és tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedőkre is, továbbá az Ügyfél által előterjesztett panasz, bejelentés Társaságon belüli kezelésére, feldolgozására és megválaszolására.

4. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
A Minőségirányítási Kézikönyv 8.3 fejezete.

A panaszkezelési szabályzat illeszkedik az 1991. évi XLIX. Törvényhez a y csődeljárásról és a felszámolási eljárásról, a 2006. évi V. törvényhez, a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, valamint a Felszámolói< névjegyzékéről szóló rendelethez, a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesületének Alapszabályához, Szervezeti és Működési Szabályzatához, illetve Etikai Kódexéhez.

5. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Az alapfogalmak értelmezése az MSZ EN ISO 9000:2005 szabvány szerint történik.

Panasz: minden olyan egy, vagy több ügyféltől származó egyéni jogra, vagy érdeksérelemre irányuló, személyesen szóban, vagy. írásban megtett bejelentés, amely a Társaság, annak szervezeti egysége, vagy munkavállalója, valamint az eseti és tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedő egyedi vagy általános eljárása, vagy magatartása ellen irányul.
Nem minősül panasznak az általános tájékoztatás, állásfoglalás kérése, az a kifogás, amely benyújtásának szabályait, illetve eseteit a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény, valamint a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. Törvény vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

Minőségirányítási vezető ( panaszkezelési koordinátor): a Társaság által az ügyfélbejelentések átvételére, rendszerezésére megbízott munkatárs, akinek feladatait a minőségirányítási kézikönyv, az eljárások, valamint ezen panaszkezelési szabályzat határozza meg.

Ügyfél: minden olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Társaság eljárásait, annak valamely konkrét tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban kifogásolja. Ezen körben ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki a Társaság tevékenységévek közvetlen, illetve közvetett kapcsolatba kerül.

Társaság: Concurs Manager Befektető és Tanácsadó Zrt.
6. A panaszbejelentések kezelésének rendje
6.1. A panasz bejelentésének módja és formája: A Társaság a panaszok bejelentését írásban ( kivételes, a későbbiekben részletezett esetekben szóban) fogadja el. A kivételes esetben szóban, személyesen tett bejelentés a Társaság székhelyén történik, amit lehetőség szerint a minőségirányítási vezető panaszkezelési koordinátor), illetve az ügyféllel kapcsolatban álló munkatárs írásban, formanyomtatványon ( 1. sz. melléklet) rögzít.

A Társaság minden olyan tartalmú levelet, faxot, e-mail üzenetet panaszként fogad és kezel, amely az 5. pontban megfogalmazott meghatározásnak megfelel.

Telefonon vagy személyesen, a Társaság székhelyén történő bejelentés esetén a minőségirányítási vezető ( panaszkezelési koordinátor) egyeztet a bejelentővel, abból a célból, hogy a panaszt a bejelentő írásban ( levél, fax, e-mail) tegye meg. Amennyiben a bejelentő az írásbeli forma elkészítésében önhibáján kívül akadályoztatva van, ( írástudatlan, látássérült, kor, egészségi állapot miatti akadályoztatása kérésére írásban, formanyomtatványon ( 1. sz. melléklet) minőséctirán,,ítási vezető ( panaszkezelési koordinátor) rögzíti a panaszt.

6.2. A r ainarrrzbejelentéseí< átvétele: A panaszok fogadása és átvétele elsősorban a minöségirárzyítási vezető ( panaszkezelési koordinátor) illetve az ügyféllel közvetlen kapcsolatban álló munkatárs feladata. Emellett a minőségirányítási vezető (
,
panaszoe zeit si koordinátor) akadályoztatása esetén a Társaság munkatársai kötelesek a panaszt megfelelő módon felvenni, vagy átvenni. A panaszok fogadása a Társaság székhelyén, a titkárságon munkanapokon 8-16 óra között történlhret. fMlunkanapokon 16 óra után, vagy munkaszüneti, illetve vasár- és ünnepnapokon érkező e-rnail, vagy fax formájában érkező bejelentéseket a következő munkanapon dolgozza fel .i minőségirányítási vezető.

ú.3.: A par-,ar.zok kezelésének eljárási rendje: Az eljárási rend folyamatábráját a 2. sz. melléklet _artalmazza. A beérkezett panasz rögzítése után a minőségirányítási vezető megvizsgálja a beadványt, minősítési kérdés esetén egyeztet a Társaság vezetőjével .agy az erre kijelölt vezetővel) .

Panasz minősítés esetén további vizsgálat következik, annak eldöntésére, hogy a panasz szaka,ai, vagy adminisztrációs jellegü. Adminisztrációs probléma esetén, ha a vezetővel t:,rténÓ Egyeztetés után született megoldás, akkor a panasz, probléma rnegoldottnGk ekintendő.
»~\.n-len!-ryiben szakmai jellegű a panasz, az egyeztetést a panaszban érintett szen~éllyal kell lefolytatni. Eredményes megbeszélés esetén a probléma r~,megol,dlódott. ~ lmelyről a panaszost a panasz benyújtásától számított 30 napon belül
minöségirón’/ítási vezető értesíti.

Sikertelenség esetén a panaszt továbbítják a Társaság vezetőjének, aki a minöségiránviílási vezető bevonásával, írásban, a panasz benyújtásától számított 30 napon belül indoklással ellátott írásbeli formában válaszol az ügyfélnek. A válasz elfogadása esr tan a probléma megoldódott.

Panaszok kezelése

7. Záró rendelkezések
A Társaság vezetését a minőségirányítási vezető tájékoztatja a panasz ügyintézési tevékenység adatairól és gyakorlati tapasztalatairól.
Az ügyfélbejelentésekkel kapcsolatban kitöltött nyomtatványokat az asszisztens őrzi meg, és irattározza 3 évig. Az asszisztens a panaszügyekről külön nyilvántartást
vezet a 3. sz. mellékletnek megfelelően.
Ezt a szabályzatot a Társaság székhelyén ki kell függeszteni. Ez a szabályzat 2012. november 25-én lép életbe.

8. Elosztási jegyzék
A dokumentum elosztási jegyzék (L 05-01101) szerint.
9. Mellékletek
1. sz. melléklet: Bejelentés 1 panasz nyomtatvány 2. sz. melléklet: folyamatábra 3. sz. melléklet: panaszok nyilvántartása

Panaszok kezelése

Változat száma:
f1 kiadás dátuma

1. sz. melléklet: Bejelentés l panasz nyomtatvány Ügyfél neve:

Címe:

Anyja neve:

Telefonszáma.¬
Ügyszára-Bejelentés/ panasz időpontja:
Bejelentés/panasz jellege:
Szakinai jellegű:
Csődeljárás
Felszámolási eljárás Végelszámolás
Vagyonrendezés
Önkormányzati adósságrendezési eljárás Nyilvántartás, ügyviteli hiba
Egyéb ok

Bejelentés/ panasz tartalma:
Azonnali intézkedés ( ha értelmezhető) leírása: Ügyfél aláírása

Átvevő munkatárs aláírása:

P.H

  • Concurs Zrt. online felülete

Ha megrendelési lehetőségünket, tevékenységünkkelkapcsolatos információkat, illetve más szolgáltatásunkat szeretné elérni, kérjük, lépjen be! Belépési felületet a menüben érheti el. A nevét, elérhetőségét a megrendelés elküldésekor megadta a részünkre, a visszajelzés lehetővé tétele érdekében. Amennyiben a megrendelés teljesítését követően az adatai törlését kéri, ezt jelezze számunkra. Ellenkező esetben az adatok a bizalmas adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelő rendszerben tárolásra kerülnek, így egy következő érdeklődés, megrendelés esetén ezekre hivatkozunk.
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató
A honlap használata
A Concurs Zrt .a www.concurs.hu honlapon teszi lehetővé az érdeklődők számára, hogy a honlapon kínált szolgáltatásokat igénybe vegyék, érdeklődjenek, vagy megrendelést adjanak le.
A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A használat során sütit (cookie) kaphat honlapunktól, és az oldalunk látogatottságát figyelő vállalkozástól (Google Inc.). A sütik elfogadása nem kötelező, a böngészőben letiltható, viszont egyes szolgáltatásainkat (mint például az oldalra való belépés) csak a sütik elfogadásával tudja igénybe venni.
Az interneten történő üzenettovábbítás tartalmához a Concurs Zrt. információbiztonsági intézkedései ellenére, tőle függetlenül illetéktelen személyek hozzáférhetnek, módosulhat vagy elveszhet a tartalom. A Concurs Zrt. azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, nem vállal felelősséget a honlap üzemzavaráért, az információvesztéséért. A Concurs Zrt. nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.
A Concurs Zrt. a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti.
A Concurs Zrt honlapján, és valamennyi aloldalán található árak Magyar Forintban értendők.
Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató
Az adatok kezelésével kapcsolatban a Concurs Zrt. ezúton is tájékoztatja a megrendelést adókat, érdeklődőket az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés elvéről, jogalapjáról és céljáról; a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A Concurs Zrt. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Adatkezelésre vonatkozó jogszabály:
1992. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
További, az adatkezelésre iránymutatást adó jogszabályok:
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2016/679 EK Rendelet
Az adatkezelő megnevezése:
Concurs Zrt
Az adatkezelő elérhetősége:
A www. concurs.hu kapcsolat menüpontban megadottak alapján.

Az adatkezelés meghatározása
1. Az adatkezelés a honlapon keresztül megrendelők adataira (név, e-mail cím, telefonszám) vonatkozik. Az adatkezelés a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a szolgáltatásokról történő tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
2. Az adatkezelés a jelentkezők által kitöltött érdeklődés adataira, valamint a megrendeléshez szükséges személyes adatok kezelésérevonatkozik. Az adatkezelés a 2016/679 EK Rendeletnek megfelelően történik.
Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása a 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulást az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon az adatkezelési nyilatkozat megismerésének és elfogadásának kattintásávaladhatja meg.
Kezelt adatok
A Concurs Zrt. a megrendelést leadó, szolgáltatásról érdeklődő által a megrendelés során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.
1. Online érdeklődés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím
2. Megrendelés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cím
Az álláshirdetésekre jelentkezők esetében az emailben megadott személyes adatok kezelése az előírásoknak megfelelően történik. Amennyiben a jelentkezésből foglalkoztatási jogviszony alakul ki, a munkatárs személyes adatait a Concurs Zrt. az adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Amennyiben foglalkoztatási jogviszony nem jön létre, úgy a jelentkező külön kérésére a személyes adatok törlésre kerülnek, ellenkező esetben az adatok az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően tárolásra kerülnek.
Az adatkezelés célja
Online jelentkezés során megadott adatok kezelésének célja a jelentkezővel (érdeklődővel) történő kapcsolatfelvétel, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, megrendelés fogadás.
Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.
Adatkezelés időtartama
Online megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az online érdeklődés, megrendelési felület kitöltésével kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. Kérés esetén az adatok az esedékesség napján törlésre kerülnek.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az érdeklődők adatait a Concurs Zrt. harmadik fél részére nem adja tovább.
Adatbiztonság
A Concurs Zrt. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a megrendelők és érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, védett szerveren tárolja.
Jogok, jogérvényesítési lehetőségek
A megrendelést leadó és érdeklődő természetes személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Concurs Zrt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
Tájékoztatás kérhető: www.concurs.hu címen.
Amennyiben a megrendelő információt kérő az adatainak törlését kéri, azt írásban jelezheti. A Concurs Zrt. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat.
A Concurs Zrt. jogosult kártérítés érvényesítésére, amennyiben amegrendelést adó az online megrendelés során a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

Elektronikus levélcímek felhasználása
A Concurs Zrt. külön figyelemmel kezeli az elektronikus levélcímeket és azok felhasználását, így azokat – amennyiben a foglalást leadó, érdeklődő hozzájárulását adta – csak az alábbi esetekben használja fel: – kapcsolattartáshoz – megrendelés teljesítéséhez .
A Concurs Zrt. reklám és hirdetés céljából e-mailt csak abban az esetben küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta.
Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
A Concurs Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot amegrendelést adók , érdeklődők külön előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érdeklődő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.
Jogvédelem
A Concurs Zrt. weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag a Concurs Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
Concurs Zrt. – ˆ szerzői joggal védve – Minden jog fenntartva

  • Adatkezelési eljárás

1. Cél

Az eljárásleírás célja, hogy szabályozza a Concurs Zrt. által kezelt, felhasznált , természetes személyek személyes adatait tartalmazó elektronikus és papír alapú dokumentumaival és feljegyzéseivel kapcsolatos tevékenységeket, és felelősségeket.

2. Alkalmazási terület

Ezen eljárásleírás érvényes a Concurs Zrt a felszámolási, végelszámolási, vagyonrendezési, csődeljárási, vagyonfelügyelői és munkáltatói tevékenységéhez kapcsolódó, a tevékenység végzése során kezelésébe jutó személyes adatok, előíró jellegű dokumentumok, illetve a működés során keletkező feljegyzések azonosítására, nyilvántartására, nyomon követésére, figyelemmel kísérésére, kezelésére, illetve a tevékenységben résztvevő munkavállalókra, kereskedelmi partnerekre, érintettekre és alvállalkozókra.

3. Fogalmak

Dokumentum
Információ és annak hordozója.
Feljegyzés
Dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket, vagy bizonyítja a tevékenységek megtörténtét.
Információs vagyon(tárgy): információ, illetve információ feldolgozó eszköz (rendszer, szoftver, fizikai vagyontárgy/hardver, szolgáltatás, személyzet, hírnév, stb.), amelynek értéke van a szervezet számára.
Információ védelem: Az információ bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint hitelességének, letagadhatatlanságának, megbízhatóságának és ezek számon kérhetőségének megóvása.
Kockázat: Egy nemkívánatos esemény előfordulás valószínűségének és következményének kombinációja.
Kockázatelemzés: Az információ módszeres felhasználása a kockázat forrásának azonosítására és a kockázatbecslésre.
Kockázatértékelés: A becsült kockázat és az adott kockázati szempontok összehasonlításának folyamata a kockázat jelentőségének meghatározása céljából.
Kockázatfelmérés: A kockázatelemzés és a kockázatértékelés átfogó folyamata.
Bizalmasság: Az a tulajdonság, hogy az információ jogosulatlan személyek, rendszerek és folyamatok számára nem elérhető.
Sértetlenség: Az információ teljessége a kezelő személyek vagy rendszerek számára.
Rendelkezésre állás: Egy rendszer elérhetősége az erre feljogosított személyek, rendszerek és folyamatok számára.
Elszámoltathatóság: Az a tulajdonság, hogy az egyes információs elemekkel kapcsolatos felelősségek megállapításra kerülnek és azokat a szervezet következetesen betartja.
Információbiztonsági esemény: Rendszer, szolgáltatás vagy hálózati állapot egy olyan azonosított jelentkezése, mely az információvédelmi politika megsértésére, védelmi hibára vagy egy korábbiakban nem ismert helyzetre utal, mely a védelemre hatással lehet.
Információbiztonsági incidens: Egy nem szándékos vagy nem elvárt egyedi vagy ismétlődő információvédelmi esemény, mely nagy valószínűséggel az üzleti tevékenységeket veszélyezteti és fenyegeti a védelmet.
Információs rendszer: A vállalati számítógépes hálózat, az erre kapcsolt berendezések, illetve az információ továbbítására szolgáló eszközök; továbbá az információ feldolgozást és lekérdezést segítő szoftverek, valamint a szolgáltatott információk egységes rendszere.

4. Az eljárás leírása

A XXX Kft. az XXX tevékenysége és munkáltatói jogosultsága során az alábbi személyes adatokhoz jut hozz, mint adatkezelő:

Munkavállalói adatok:
• Név
• Családi állapot
• Születési adat
• adóazonosító
TAJ szám
• Eltartottak, kiskorú eltartottak adatai
• Egészségi állapot, korlátozás
• Lakcím
• Elérhetőség (e-mail, telefon)

Megrendelő:
• Név
• Lakcím
• Munkahely
• Adószám
• Elérhetőség (e-mail, telefon)

A Concurs Zrt. internetes honlapon üzemeltet ( www.concurs.hu), ezen oldalakon keresztül érdeklődésre, illetve megrendelésre van lehetőség.
A megrendelés során a partnerek személyes adatokat adnak meg. A foglalás során a Concurs Zrt Online szabályzatában foglaltakat a megrendelők elfogadják, a Concurs Zrt. a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli az adatokat.

A Concurs Zrt. adatkezelési rendszer dokumentációjának szintjeit az alábbiak szerint határozzuk meg:
a.) Külső szabályozó dokumentumok: törvények, rendeletek, szabványok
b.) Belső szabályozó dokumentumok: adatkezelési szabályzat, online szabályzat, vezetői utasítás, munkaköri leírások, stb.
c.) Adatkezelési rendszer működéséhez kapcsolódó feljegyzések.

A dokumentumok egyes szintjeihez kapcsolódó felelősségi köröket, hatásköröket az alábbiak szerint határozzuk meg:

a.) Külső szabályozó dokumentumok: törvények, rendeletek, szabványok
A Concurs Zrt. adatvédelmi vonatkozású tevékenységeit, a rendszert meghatározó szabványok, rendeletek, törvények figyelemmel kísérését, az ügyvezető igazgató végzi.
• Folyamatfelelős: ügyvezető igazgató
• Dokumentumot készíti: Hatóság, Minisztérium, Országgyűlés, Önkormányzat
• Nyilvántartó feljegyzés: XXX Kft. dokumentum lista
• Dokumentumok tárolási helye: elektronikusan a sajátgépen
• Ellenőrzés gyakorisága: havonta
• Figyelemmel kísérés formája: MSZT hírlevél, magyarország.hu
• Kit tájékoztat: a változásban érintett munkatársak
• Ellenőrzés igazolása: nyilvántartó táblázat dátuma
A jogszabályok nyomon követése a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso, www.magyarkozlony.hu, www.mszt.hu, www.complex.hu honlapokon történik.

b.) Belső adatkezelési rendszer dokumentumok
• Folyamatfelelős: ügyvezető igazgató
• Dokumentumot készíti: ügyvezető igazgató
• Dokumentumot ellenőrzi: ügyvezető igazgató
• Dokumentumot jóváhagyja: ügyvezető igazgató
• Dokumentumok tárolási helye: elektronikusan a XXX-ben .
• Ellenőrzés gyakorisága: változás esetén, de legalább évente
• Kit tájékoztat: a változásban érintett munkatársak

c.) Adatvédelmi rendszer működéséhez kapcsolódó feljegyzések
• Folyamatfelelős: ügyvezető igazgató
• Feljegyzést készíti: ügyvezető igazgató, XXX
• Dokumentumok tárolási helye: írásos formában az irodában, elektronikusan a XXX-ben .
• Ellenőrzés gyakorisága: változás esetén, de legalább évente
• Kit tájékoztat: a változásban érintett munkatársak

5. A XXX Kft. tevékenységi körében az adatkezeléshez kapcsolódó jogkörök:

Adatkezelő: Concurs Zrt.
Adatfelhasználó: Ügyvezető igazgató (adatvédelmi megbízott) ügyvezető

Könyvelő, bérszámfejtő
Könyvvizsgáló Foglalkozásegészségügyi szolgáltató Munkaügyi tanácsadó
Munkavédelmi szolgáltató
Informatikai Szolgáltató
Eseti felhasználók ( biztosító, publikus oldalak)
A kezelt és felhasznált adatok körét a Concurs Zrt. személyes adatok listája feljegyzés tartalmazza.
Az adatfelhasználókkal a Concurs Zrt. az adatkezelésre vonatkozó egyedi megállapodást köt.

Adatszivárgás esetén az „Adatszivárgás kivizsgálás” formalapon meghatározottak szerint kell eljárni.
Az adatok tárolása papír formátumban ( pl. munkavállalói, megrendelői, beszállítói személyes adatok), illetve elektronikusan ( megrendelési lap, szerződés , személyes dokumentumok, végzettségi igazolások, kamera felvétel, fényképfelvétel) ) történik.
Külső kommunikáció esetén a partner tájékozódhat a személyes adatok kezeléséről.

Ha céges levelezési rendszerből, családnevet, személyhez köthető információt tartalmazó email címről érkezik megkeresés a társasághoz, azt a levelezési szabályoknak megfelelően kezeli, archiválja, törli. Amennyiben erre vonatkozóan írásos megkeresés érkezik, a személyre utaló email címeket a társaság a levelezési rendszeréből a tranzakciót követő 3 munkanapon belül törli.

A megrendelési adatok, számlák elektronikus formában a számítógépes rendszerben tárolásra kerülnek. A tárolás a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások miatt 7 évig történik. A 7 év után tárolt számviteli bizonylatok esetében a megrendelő külön kérésére a Concurs Zrt. biztosítja az anonimitást. Az elektronikusan tárolt adatok az egyéb, vonatkozó előírások betartása mellett, külön kérésre a nyilvántartási rendszerből törlésre kerülnek.

Eseti adatszolgáltatások esetén ( pl. biztosítási ügyintézés, egyéb adatszolgáltatás) a Concurs Zrt. az adatfelhasználóval egyedi adatkezelési megállapodást köt.

Jelen szabályzatban külön nem említett adatközlés esetén a Concurs Zrtt. egyedi adatkezelési megállapodást köt az adatfelhasználókkal.

Személyes adatokról az adatfelhasználók, adatkezelők ( ügyvezető, ) semmilyen formában nem készíthetnek másolatot ( fényképfelvétel, pendrive, emailben történő elküldés, kinyomtatás), és azt második fél részére nem adhatják tovább.

6. Kapcsolódó dokumentumok:
Online szabályzat

Kapcsolódó feljegyzés:
Külső dokumentumok listája
Adatkezelési tájékoztató
Hatásmátrix
Adatszivárgás kivizsgálás

  • Adatvédelmi tájékoztató

A Concurs Zrt. érvényben lévő adatvédelmi szabályairól az alábbiakban tájékoztatom:

1. A munkaviszony megkezdésének napján a Munkavállaló személyazonosságát igazoló okmányairól, adóigazolványáról, TAJ kártyájáról, jogosítványáról, végzettségét igazoló okiratról fénymásolat készül. (A vonatkozó 2016/679 EK tv előírásai szerint.) A Munkavállaló adataiban bekövetkező változásról 15 napon belül köteles értesíteni Munkáltatóját és adott esetben az új igazolványt rendelkezésre bocsátani. A Munkavállaló adatai a Munkáltató azon dolgozója számára folyamatosan hozzáférhetők, akinek munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükségesek ezen információk.
2. A munkaszerződésben megjelölt fontosabb adatok, munkaidőre vonatkozó információk a bérszámfejtést végző alvállalkozó, Horváth Könyvelőiroda Kft részére papír és elektronikus ormában átadásra kerülnek. A bérszámfejtést végző alvállalkozó ezeket az adatokat bizalmasan kezeli.
3. A foglalkozásegészségügyi vizsgálat elvégzéséhez szükséges adatok, úgymint név, TAJ szám, munkakör, stb. a vizsgálatot elvégző szolgáltató, Dr. Matoltsyné Horváth Ágnes részére papír formában átadásra kerülnek. A foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző alvállalkozó ezeket az adatokat bizalmasan kezeli.
4. A Concurs Zrt.számítógépes adatait a Zrt. tárolja. Ehhez nem akaratlagos módon a szolgáltó hozzáfér. A szolgáltató a tárolt személyes adatokat semmilyen formában nem másolhatja, azokat harmadik fél részére át nem adhatja.
5. A Concurs Zrt. adatkezelési rendszerében előre nem látható események során szükség lehet külső adatfelhasználók részére történő adatszolgáltatásra. A Concurs Zrt. ezekben az esetekben egyedi adatkezelési megállapodást köt.
6. Amennyiben munkaviszony alatt munkaidőben szellemi terméket hoz létre a Munkavállaló, azt kilépés esetén tovább nem viheti, az a concurs Zrt. tulajdonát képezi.
7. Munkáltató adatszivárgás esetén haladéktalanul értesíti az esemény által érintett természetes személyt ( munkavállaló, foglaló), szükség esetén a hatóságot ( NAIH), és megteszi a szükséges intézkedéseket, azokról az érintetteket értesíti.
8. Munkavállaló a munkaviszony megszűnésének napján kérheti a személyes adatainak törlését, az egyéb jogszabályokban foglalt feltételek betartása mellett.

A Concurs Zrt. érvényben lévő adatvédelmi szabályairól az alábbiakban tájékoztatom:

1. A Concurs Zrt. . a Munkáltatói jogviszony alapján a foglalkozásában álló Munkavállalók személyes adatait tárolja, kezeli. A Concurs Zrt. az adatok kezelését a vonatkozó2016/679 EK tv előírásai szerint végzi.
2. A bérszámfejtési tevékenységre a Concurs Zrt. külső vállalkozót von be, aki a Concurs Zrt. -vel szerződéses kapcsolatban áll. A bérszámfejtést végző alvállalkozó: Horváth Könyvelőiroda Kft .
3. A bérszámfejtést végző alvállalkozó nyilatkozik, hogy a Concurs Zrt. -től bérszámfejtésre megkapott személyes adatokat ( név, születési hely, idő, TAJ szám, adószám, bankszámlaszám, munkaidő adatok, családi állapot, eltartottak adatai) a 2016/679 EK. törvényben foglaltaknak megfelelően használja fel.
4. Amennyiben a bérszámfejtést .végző alvállalkozónál a személyes adatokra vonatkozóan adatszivárgás történik, arról a Concurs Zrt. ügyvezetőjét haladéktalanul értesíti, a kivizsgálásban és a nem-megfelelőségek kezelésében közreműködik.

Nagykanizsa, 2018.04.30.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, önkéntesen és egyértelműen hozzájárulok az abban foglaltakhoz.

A Concurs Zrt. érvényben lévő adatvédelmi szabályairól az alábbiakban tájékoztatom:

1. A Concurs Zrt. a munkáltatói, foglalkoztatói jogviszonyból következően természetes személyek személyes adatait kezeli, illetve használja fel. A személyes adatok kezelése és felhasználása a vonatkozó2016/679 EK tv előírásai szerint. történik.
2. A ……………………………tevékenység, ügyintézés kapcsán a Concurs Zrt. a kezelésében lévő személyes adatokat, úgymint:………………………………………………………………….. felhasználásra átadja a ………………………………………………………………….szervezetnek.
3. A ……………………….. adatszivárgás esetén haladéktalanul értesíti a Concurs Zrt ügyvezető igazgatóját ( tel:+3693310614), és együttműködik az incidens kivizsgálásában.

Nagykanizsa, 2018.04.30.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, önkéntesen és egyértelműen hozzájárulok az abban foglaltakhoz.

A Concurs Zrt. érvényben lévő adatvédelmi szabályairól az alábbiakban tájékoztatom:

1. A Concurs Zrt. a Munkáltatói jogviszony alapján a foglalkozásában álló Munkavállalók személyes adatait tárolja, kezeli. A Concurs Zrt. az adatok kezelését a vonatkozó 2016/679 EK tv előírásai szerint végzi.
2. A foglalkozás egészségügyi tevékenységre a Concurs Zrt. külső vállalkozót von be, aki a Concurs Zrt-vel szerződéses kapcsolatban áll. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatást végző vállalkozó: Dr. Matoltsyné dr Horváth Ágnes.
3. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatást végzőalvállalkozó nyilatkozik, hogy a Concurs Zrt-től megkapott személyes adatokat ( név, születési hely, idő, TAJ szám, munkakör stb. ) a 2016/679 EK. törvényben foglaltaknak megfelelően használja fel.
4. Amennyiben a foglalkozás egészségügyi szolgáltatást.végző alvállalkozónál a személyes adatokra vonatkozóan adatszivárgás történik, arról a XXXKft. ügyvezetőjét haladéktalanul értesíti, a kivizsgálásban és a nem-megfelelőségek kezelésében közreműködik.

Nagykanizsa 2018.04.30.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, önkéntesen és egyértelműen hozzájárulok az abban foglaltakhoz.

A Concurs Zrt. érvényben lévő adatvédelmi szabályairól az alábbiakban tájékoztatom:

1. A Concurs Zrt. . a Munkáltatói jogviszony alapján a foglalkozásában álló Munkavállalók személyes adatait tárolja, kezeli. A Concurs Zrt. az adatok kezelését a vonatkozó2016/679 EK tv előírásai szerint végzi.
2. A munkaügyi tanácsadói tevékenységre a Concurs Zrt. külső vállalkozót von be, aki a Concurs Zrt. -vel szerződéses kapcsolatban áll. A munkaügyi tanácsadást végző alvállalkozó: Horváth Könyvelőiroda Kft.
3. A munkaügyi tanácsadástvégző alvállalkozó nyilatkozik, hogy a Concurs Zrt. -től megkapott személyes adatokat ( név, születési hely, idő, végzettségi adatok, egyéb személyes adatok ) a 2016/679 EK. törvényben foglaltaknak megfelelően használja fel.
4. Amennyiben a munkaügyi tanácsadást.végző alvállalkozónál a személyes adatokra vonatkozóan adatszivárgás történik, arról a Concurs Zrt. ügyvezetőjét haladéktalanul értesíti, a kivizsgálásban és a nem-megfelelőségek kezelésében közreműködik.

Nagykanizsa, 2018.04.30.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, önkéntesen és egyértelműen hozzájárulok az abban foglaltakhoz.

A Concurs Zrt. érvényben lévő adatvédelmi szabályairól az alábbiakban tájékoztatom:

1. A Concurs Zrt. . a Munkáltatói jogviszony alapján a foglalkozásában álló Munkavállalók személyes adatait tárolja, kezeli. Concurs Zrt. az adatok kezelését a vonatkozó2016/679 EK tv előírásai szerint végzi.
2. A munkavédelmi/tűzvédelmi szakértői tevékenységre a Concurs Zrt. külső vállalkozót von be, aki a Concurs Zrt -vel szerződéses kapcsolatban áll. A munkavédelmi/tűzvédelmi szakértői tevékenységet végző alvállalkozó: Rozmaring Tűz és munkavédelem .
3. A munkavédelmi/tűzvédelmi szakértői tevékenységetvégző alvállalkozó nyilatkozik, hogy a Concurs Zrt. -től megkapott személyes adatokat ( név, születési hely, idő, végzettségi adatok, egyéb személyes adatok ) a 2016/679 EK. törvényben foglaltaknak megfelelően használja fel.
4. Amennyiben a munkavédelmi/tűzvédelmi szakértői tevékenységet.végző alvállalkozónál a személyes adatokra vonatkozóan adatszivárgás történik, arról a Concurs Zrt. ügyvezetőjét haladéktalanul értesíti, a kivizsgálásban és a nem-megfelelőségek kezelésében közreműködik.

Nagykanizsa, 2018.04.30.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, önkéntesen és egyértelműen hozzájárulok az abban foglaltakhoz.

A Concurs Zrt. érvényben lévő adatvédelmi szabályairól az alábbiakban tájékoztatom:

1. A Concurs Zrt. a csődeljárás, végelszámolás, felszámolás, vagyonrendezési tevékenysége során természetes személyek személyes adatait kezeli, illetve használja fel. ( név, telefonszám, családnevet tartalmazó email cím, stb.) A személyes adatok kezelése és felhasználása a vonatkozó2016/679 EK tv előírásai , és a Concurs Zrt. adatkezelési szabályzata , online adatkezelési szabályzata www.concurs.hu ) szerint. történik.
2. Amennyiben a személyes adatok kezelésére vonatkozóan a szabályzatokban foglaltaktól eltérő kezelési módot igényel, kérjük ezt a www.concurs alatt írásban jelezze számunkra.

Nagykanizsa, 2018.04.30.

dr Nollné dr Maráczy Margit
Adatkezelő (ügyvezető igazgató)